MongoDB

Nota: esta lección es un borrador, pasa a la siguiente

Bases de datos.

Con­exión

var mongoose = require('mongoose');
mongoose.connect('mongodb://localhost/test');

Schema

var personSchema = mongoose.Schema({
 nombre: { type: String },
 apellidos: { type: String }
});

Model

Creación en model.js

module.exports = mongoose.model('Person', personSchema);

Use it

En app.js:

var mongoose = require('mongoose');
var Person = require('./model.js');
mongoose.connect('mongodb://localhost/test');

In­stalar Mon­goose

npm install mongoose --save

Darle per­misos si mon­god te da pro­blemas

sudo chmod 0755 /data/db
sudo chown -R `id -u` /data/db

En app.js, de­ntro de app.post('/contacto', function(){}); hacemos:

var contact = new Person();

Para pro­bar­lo:

app.post('/contacto', function(req, res){
 var contact = new Person(req.body);
 contact.save(function(err, data){
  console.log(err, req.body, data);
  Person.find({}, function(err, all){
   console.log(err);
   res.send(all);
  });
 });
});